07 February 2011

Väljavõtteid muinsuskaitseseadusest

Tundub, et Eesti Vabariik on viimane kellele seadusi vaja on ja kes neid täita suvatseb.

§ 16. Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise omaniku ja valdaja kohustused
(1) Mälestise omanik või valdaja vastutab mälestise säilimise eest. Mälestise omanik või valdaja on kohustatud:
1) mälestist hooldama;

§ 441. Järelevalveasutus
Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete täitmise üle teostab Muinsuskaitseamet.
[RT I 2004, 25, 171 - jõust. 26.04.2004]

Ootan huviga, millal Muinsuskaitseamet Kultuuriministeeriumile ja Saarema Muuseumile ettekirjutuse teeb. Tegemata jätmisel on hoopis huvitavad tagajärjed.

Kaarel