06 December 2015

Jutustusi kodumaa ajaloost. Sõjaeelsed konstaablid IV

Sõjaeelsete Ruhnu konstaablite teema lõpetuseks väike katkend ühest 1937. aasta reisikirjeldusest. Sirje Simson andis 2012. aastal Ruhnu uue kiriku 100. aastapäevaks välja toreda väikese raamatu "Ruhnu uus kirik 100. 1912-2012. Ajaloo lühiülevaade ja allikapublikatsioone." Väga huvitavad on raamatus (taas)publitseeritud 2 reisikirja, millest teine ilmus ajalehes "Eesti Kirik" 1937. aastal ajalehe sekretäri Hermann Jänese sulest. Reisikirjast saab lugeda:

"Muljeid piiskopi külaskäigust kirikute juubelipäewadele.

Meresõit ja wastuwõtt. Laupäewal, 21. augustil 1937. a. alustasid meresõitu Ruhnu saarele piiskop Rahamägi, rootsi praost Pöhl, Tallinna Jaani koguduse õpetaja Tähewäli, „Eesti Kiriku“ esindajana nende ridade kirjutaja ja peale nende ajakirjanik A.Aspelin ning Wormsi koguduse õde Maria. Sõitsime Pärnust kirikunoorte päewilt weeteede walitsuse mootorpaadil „Ruhnu“ kapten W.Karineeme juhatusel. (---) Elamus enesest on sõit Pärnust Ruhnu suunas. Oli pilwitaw taewas wäljasõidul Pärnu sadamast, ja wäikeses mootorpaadis minna lagedale merele tundus wast mõnele meie seast kartust äratawana. Kuid meresõit kujunes ootamatult kauniks ja wäike meesseltskond eesotsas piiskopiga weetis aega paadilael lauluga ja kõnelustega.


(---) Mootorpaadil tutwuneme ka lähemalt kapten Willem Karineemega. Ta on paljude ametitega koormatud isik, saare walitseja, politseikonstaabel, komendant, postiagentuuri juhataja jne. Ta wiibib wahelduwalt parajasti tüüri juures, kui pajatab mõnda Ruhnu elust mitte küll roosilistes wärwides nagu saart näeb esmakordne külastaja. Kapten Karineem on ametis Ruhnus juba seitsmendat aastat (tegelikult üheksandat – K) ja teab, mis tähendab tunda igawust saarel, mille läbimõõt on waid mõned kilomeetrid ja mis üksikuna asub keset awarat merd. Weel teine saarlane on paadi ametkonnas: Wormsist pärit noor madrus, kes teenib oma aega Ruhnus ühes sealse ajateenija-madrusega, kellega hiljem loodame tutwuneda. Tema wahetab tüüri kapten Karineemega sõidu kestes. (Hilisemas tekstis Wormsist pärit ajateenijast enam kahjuks juttu ei tule – K.)"

Kirjutises on kaks huvitavat seika: esiteks et Ruhnus teenisid aega ka mujalt pärit ajateenijad, arvatavasti siis pärit mujalt rannarootsi asualadelt, teiseks Karineeme käsutuses olev mootorpaat "Ruhnu". Tolle võib julgesti lisada "Ruhnu"-nimeliste laevade hulka, kui juba 7 inimest pardale võttis. 

Nii nagu inimesel oli oma eellaseks ahv või vähemalt midagi karvast, nii on ka tänasel Limo saunal oma eellane - konstaabli ja tuletornivahi paadi paadikuur. Väga tõenäoline, et selles hoitigi algselt toda Veeteede Valitsuse väikest mootorpaati. Kui oli vaja paati veesata või kuuri tõmmata, kutsuti külast ajateenijad kohale ja need sikutasid. Pilt Ajaloomuuseumist, tehtud 1959. aastal. Paadikuur näeb tolleks ajaks juba üsna väsinud välja, katus auklik ja tundub nagu hakkaks kohe sisse vajuma. Kihnu-Ruhnu mängudeks 1965. aastal ehitati samale kohale Limo saun I.
Kaarel