28 March 2016

Kuidas vallavanem Jaan valla raha kandib ja valla dokumente võltsib


Hiljaaegu läks küla peal kisa-kära lahti, nagu vallavanem Jaan tahaks meie raamatupidajat Üllet lahti lasta. Küsisin Empsi käest järele ja tõesti-tõesti - Jaani poolt isegi käskkiri välja antud. 23. märtsil, valla dokumendiregistris küll ei kajastu, aga kuna toon on karm, siis tuleks ehk tõsiselt võtta. Küsisin Kukilt ka järele, et mis toimub, Kuki rääkis pika loo igasugu raamatupidajaga seotud detailidest ja konkreetselt vallandamise kohta väitis, et Jaani poolt kõik on seaduslik. Vaatasin siis, et viskaks ka pilgu peale, ise ainult volikogu asendusliige ja valla asjadega eriti kursis pole, Emps aeg-ajalt midagi pobiseb.

Kõigepealt käskkirjast:

16.02: "Geoaluse valmistamine on eeltöö nimetatud kinnistu detailplaneeringu algatamiseks, millekohase otsuse võttis vastu Ruhnu vallavolikogu juba 2015.a". Ma ei saa aru, mismoodi Ülle takistab valla detailplaneeringute koostamist, aga igal juhul ei ole geoalus DP algatamise eeltöö. Geoalus on DP tavaline osa, ilma milleta tänapäeval hakkama ei saada, DP algatamisega ei ole selle küll mingit pistmist. Kui hakati valla poolt rahastama geoalust enne DP algatamist, siis on lihtsalt raha ülearu.

"18.02.2016 toimunud Ruhnu vallavolikogu istungil rikkus pearaamatupidaja Ruhnu Vallavolikogu istungi läbiviimise reglementi (kehtestatud Ruhnu valla põhimäärusega, kinnitatud Ruhnu Vallavolikogu korraldusega nr 6 20.04.2015) esitades küsimusi enne vallavolikogu istungi rakendamist...". Mida tähendab vallavolikogu istungi rakendamine? Pole kuulnud.

"02.03.2016 ... Tekkinud olukorras ja suulise informatsiooni erinevate tõlgenduste vältimiseks loobus vallavanem ühepoolselt telefonisuhtlusest." Kuidas saab üks asutuse juht oma alluvaga suhtlemisest loobuda? 

10.03 (3):"Kuna Saeveski detailplaneeringu teostamise vähempakkumine on välja kuulutamata ning geoaluse valmistamine ei ole datailplaneeringu lahutamatu osa, siis viitavad aktis esitatud andmed juba teostatud väljamaksete ühepoolsele väärinfole, mida oli võimalik saada ainult pearaamatupidajalt."

 Geoalus on kindlasti DP lahutamatu osa. Enda lõbuks üldjuhul neid keegi ei telli, mõni miljonär välja arvatud.
"Finantsdokumentide ja lepingute väljastamist vallavolikogu liikmeile (nimed esitamata) kinnitas pearaamatupidaja ka oma seletuskirjas 15.03.2016. Teave väljastati ilma tööandja nõusolekuta. Samuti sätestab Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadus teabe väljastamise õiguse vallavalitsusele." 
Lepingute väljastamine volikogu revisjonikomisjoni liikmetele on valla ametniku kohustus. Ülle on minu teada vallavalitsuse ametnik.

"Kuna Liivaaugu munitsipaalkorteri remondiks esitatud hinnapakkumiste seast valis välja odavaima Ruhnu vallavanem (vastavalt Ruhnu valla hankekorrale) , siis ei esitatudki kallimaid hinnapakkumisi lepingu lisadena pearaamatupidajale. (see kohustus puudub). Tulenevalt Ruhnu valla hankekorrast (vastu võetud Ruhnu Vallavaolikogu poolt 2015.a.) on vallavanemal kulude osas kuni 10000 € õigus sõlmida leping soodsaima pakkujaga ilma vallavalitsuse otsuseta. Pakkumisi tutvustati ka vallavalitsuse istungul 25.02.2016., kus arutelu käigus ilmnes toetus vallavanema otsusele."

Vot selle koha pealt läks asi huvitavaks. Võtsin siis ka seaduse lahti ja loen:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 8 lg 1 p 2: "Valla põhimääruses sätestatakse muu hulgas ka vallavalitsuse moodustamise kord ja vallavalitsuse pädevus".

Võtsin lahti Ruhnu valla põhimääruse (www.ruhnu.ee) ja loen: Ruhnu valla põhimääruse § 44 lg 2: "Lepingute sõlmimise otsustab oma pädevuse piires volikogu või vallavalitsus, kelle nimel kirjutab lepingule alla vastavalt volikogu esimees või vallavanem või volikogu või vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik". St et volikogu ei saa minna lepingute sõlmimisega valitsuse mängumaale ja vastupidi. Igal juhul on otsustajaks kas volikogu või vallavalitsus, volikogu esimehel ilma volikogu otsuseta ja vallavanemal ilma vallavalitsuse nõusolekuta, lepingute sõlmimiseks pädevus vastavalt seadusele ja valla põhimäärusele puudub. Eks kollegiaalne otsustusmehanism ongi kohalikule omavalitsusele kui eraldi põhiseaduslikule institutsioonile hädavajalik.

Siis võtsin lahti Ruhnu valla hankekorra (www.ruhnu.ee) ja asi läks veel huvitavamaks. Sealt loen:

§ 1 lg 1: "Hankekord reguleerib Ruhnu vallavalitsuse riigihangete planeerimist ja korraldamist." Ehk siis on Jaan lähtub valla riigihangete menetlemise korrast, mis muuseas sätestab samamoodi vallavalitsuse kaasamise otsustusprotsessi. Mingit vallavalitsuse otsust riigihanke algatamiseks, läbiviimiseks ja riigihangete komisjoni moodustamiseks vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale pole vastavalt vallavalitsuse dokumendiregistrile toiminud. Vaatan siis valla kodukat edasi ja hangete all, kus peaks valla poolt välja kuulutatud riigihanked olema, pole Liivaaugu korteri remondiks ühtegi märki. Seega pole antud juhul Liivaaugu elamu remondil Ruhnu valla hankekorraga mitte mingisugust pistmist ja Jaani tegevus vallavanemana ainuisikuliselt lepingute sõlmimisel ja korralduste andmisel pearaamatupidajale neist lepingutest tulenevate maksete tegemisel on ühemõtteliselt ebaseaduslikud.

Käskkirja viide avaliku teenistuse seaduse § 51 lg 3 "Ametnik peab juhinduma vahetu juhi seadusega kooskõlas olevatest juhistest ja korraldustest" on igati asjakohane. Ainult et vastupidiselt: Jaani korraldust ebaseaduslikke maksekorraldusi teha ei oleks tulnud mingil juhul täita. Samas on ametijuhendiga raamatupidajale pandud kohustus vallavanemale alluda. Antud olukorras on Ülle tegevus, kus ta täitis vahetu juhi korralduse ja samas informeeris ilmselgest vallavanema ebaseaduslikust korraldusest teisi vallavalitsuse liikmeid ja volikogu revisjonikomisjoni liikmeid, ainuõige.

Lõpuks vaatasin aja viiteks ka mõnd Ruhnu valla kodukal olevat vallavalitsuse protokolli, et mis nad seal siis teevad või ei tee ja kas nad üldse midagi teevad. Vaatasin ja vaatasin, lõpuks läksid silmad suureks pähe ja küsisin asja kohta Empsi ja Andre käest lähemalt. Nemad ei teadnud sellest, et vallavalitsus oleks hinnapakkumisi enne lepingu sõlmimist arutanud ja  mingit otsust teinud lepingu sõlmimiseks, mitte midagi (Küllit ja Luiset polnud, nende käest võib igaüks ise küsida). Arutati tagantjärele, kui info Ülle poolt oli Jaani ebaseadusliku lepingu sõlmimise kohta oli juba laekunud.

Ruhnu vallavalitsuse protokoll 07.03 toimunud istungi kohta, on 23.03 ümber tehtud, dokumendiregistris märkega "muudetud". Küsisin Empsilt asja kohta, Emps näitas enda meili:

"Tere!
1. Jah
2. Jah
Vaatasime ja arutasime laevagraafiku viimast versiooni kodus ja koolis.
1. Tihedamal  perioodil võiks neljapäeval Roomassaarest tulla laev tagasi samuti kell 16:00. Hilisem aeg teeb Kuressaare päeva ruhnlase jaoks liiga pikaks. See on mul puhtalt ka isiklik kogemus. Nagunii tuleb rahvas juba varem sadamasse ja hakkab kojusõitu ootama.
2. Ruhnu Rahu jaoks 6 broneeritud laevatäit on siiski liiga palju. Võiks sellel teemal omavahel nõu pidada.
3. Väikesaarte koolide pärimuspäevadele on registreerinud juba 118 inimest. Teen ettepaneku osalejaid saarele toovad ja viivad laevad samuti broneerida valdavalt üritusele tulejate jaoks.
Soovin Sulle kiiret paranemist.
Tervitades 
Kristel
Lp. Ruhnu vallavalitsuse liikmed
Kutsun kokku vallavalitsuse istungi 07.03.2016
Päevakord:
1.Sotsiaaltoetuste määramine
2.Valla vara võõrandamine
Palun teatada oma otsusest meili teel hiljemalt 07.03.2016 kell 20.00
Jaan Urvet
vallavanem"

Nagu nähtub vallavalitsuse liikmete kirjavahetusest (samad küsimused said Jaanilt ka teised vv liikmed), toimus vv istung meili teel  (mis ei ole iseenesest halb, peaasi et info liigub ja töö käib). Väga halb on aga antud meilivahetuse juures aga mitte see, mis seal on, vaid see, mida seal ei ole. RUHNU VALLAVALITSUS EI OLE OMA 07.03 MEILI TEEL TOIMUNUD ISTNGIL EGA KA MUUDEL ISTUNGITEL KUNAGI OTSUSTANUD EGA VOLITANUD VALLAVANEM JAAN URVETIT SÕLMIMA ANDRES KESKPAIGA LEPINGUT LIIVAAUGU ELAMU KÖÖGIMÖÖBLI SOETAMISEKS.

Vallavalitsuse protokollis 07.03 toimunud istungi kohta on aga hiljem lisatud punkt 3: "Jooksvad küsimused. Vallavanem tutvustas vallavalitsusele kolme pakkumist, mis oli võetud Liivaaaugu kinnistu väiksema korteri köögi mööbli soetamiseks ja paigaldamiseks. Kolm hinnpakkumise tegijat olid: Ruhnu AEK OÜ, OÜ Sankton ja Arens-Mööbel AS. Kuna Ruhnu AEK pakkumine oli kõige soodsam, otsustati sõlmida leping Ruhnu AEK-ga."

Ruhnu valla dokumendiregistris on Liivaaugu elamu remondileping Andres Keskpaigaga registreeritud 10.02.2016. Ka kõige parema tahtmise juures ei ole võimalik aru saada, kuidas saaks vallavalitsus 07.03 nimetatud töö kohta esitatud hinnapakkumiste üle arutada ja vastavasisulist otsust vastu võtta. Ilmselgelt on nimetatud vallavalitsuse protokolli 23.03 vallavanema Jaani ja vallasekretär Tiina poolt võltsitud, lisades sinna Jaani ebaseaduslikku tegevust lepingute sõlmimisel varjata püüdev "vallavalitsuse kooskõlastus". Empsi ja Andre sõnul mingit arutelu enne lepingu sõlmimist  pole igatahes toimunud, vastupidi, on tõusnud kahtlused, et on muudetud ka varasemaid vallavalitsuse protokolle. Igaüks võib selles veenduda, pea kõikide 2016 vv protokollide logis on peale registreerimist märge "muudetud".

Ruhnu valla dokumentide võltsimine Jaani ja Tiina poolt on ennekuulmatu ja tingimusteta lubamatu. Täpselt samaväärselt on lubamatu Jaani poolt ebaseaduslike lepingute sõlmimine ja tema ebaseaduslike tegudest teada andnud pearaamatupidaja kohta distsiplinaarmenetluse (loe: vallandamine) alustamine. Jaani kohta peab kindlasti võimalikult kiiresti seisukoha võtma vallavolikogu. Kindlasti oleks mõistlik mõlema valla ametniku kohta kuriteoteate esitamine: Jaani puhul ebaseaduslik valla raha kantimine teda ametisse valinud ja ametis hoidvale volikogu liikmele Andres Keskpaigale (ehk siis sulaselge korruptsioon), Jaani ja Tiina mõlema puhul dokumentide võltsimine.

Kaarel