22 April 2014

Seamaja sarikapidu


 

Seamaja sarikad valmis, ees ootab laastukatuse löömine. Allpool vallavalitsuse kiri taotluse kohta seamaja ehitada. Kas loomatõrjeseadus hõlmab ka hiiri, rotte, parasiite ja muid inimesele kahjulikke olendeid? Igal juhul tundub et elaks rohkem ülaltoodud olenditega koos kui id.., vabandust, spetsialistidega Ruhnu Vallavalitsusest.

Kaarel

Lisaandmete küsimine
Ruhnu Vallavalitsus, vaadanud läbi Teie teavituse seamaja (ehitusaluse pinnaga alla 20 m²) rajamiseks ja lähtudes ehitusseaduse § 16 lg. 6 soovib Ruhnu Vallavalitsus seoses Ruhnu küla Bulders kü planeeritava seamaja rjamisega lisaandmeid:
  1. Seletuskirjaliselt esitada kinnitus, et hoone välisviimistlusmaterjal on analoogne teiste kinnistul paiknevate hoonete välisviimistluse materjalidega.
  2. Esitada tehnoloogiline lahendus hoone põhiplaanina, mis sisaldab ka sõnnikukäitlust.
  3. Esitada asendiplaan, kus näidatud planeeritava hoone täpne asukoht, seotus - kaugus teistest hoonetest.
  4. Vastavalt loomatõrje seaduse § 7 lg.1 tuleb lahendus kooskõlastada Veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskusega.

Lugupidamisega

(Allkirjastatud digitaalselt)

Aare Sünter
Vallavanem